§1.Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Generacja Fitness zwanego dalej „klubem” , oraz wszystkich osób korzystających z usług klubu zwanych dalej „Klientami klubu” lub „Klubowiczami”
 2. Regulamin znajduje zastosowanie dla osób korzystających z usług klubu na podstawie zakupu jednorazowych wejściówek, darmowych kart wstępu do klubu typu Free Pass, umów członkowskich oraz kart „programów partnerskich” Benefit Systems, Fitprofit, Fitflex, OkSystem. Przy każdym pierwszorazowym korzystaniu z usług klubu, nowy Klient klubu zobowiązany jest zwrócić się do pracowników klubu w celu udzielenia informacji dotyczących prawidłowego i bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie klubu.

§2. Korzystanie z usług klubu.

 1. Klientem klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać Klientem klubu jedynie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 2. Podstawą do korzystania z usług Klubu jest zakup jednorazowego biletu wstępu lub posiadania aktywnego  członkostwa. Do wstępu upoważniają również karty programów partnerskich typu Benefit Systems, Fitprofit, Fitflex, OkSystem zwane dalej „kartami partnerskimi”, o ile na dzień korzystania z usługi Klub ma podpisaną umowę współpracy z danym programem. Warunkiem do korzystania z klubu przez Klienta jest respektowanie zasad niniejszego regulaminu.
 3. Klient klubu dokonuje zakupu zgodnie z aktualnym Cennikiem, który wraz z Regulaminem Klubu Generacja Fitness dostępny jest w recepcji klubu oraz na stronie internetowej                    www.generacja-fitness.pl. Dokonanie zakupu przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Cenniku oraz Regulaminie Klubu Generacja Fitness.
 4. Pracownik recepcji klubu ma prawo identyfikacji Klienta na podstawie dowodu tożsamości. Warunkiem korzystania z usług klubu jest wyrażenie zgody na wykonanie takiej czynności. Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości podczas wizyt w klubie.
 5. Karta członkowska  wystawiona jest na konkretną osobę i nie może być odstąpiona osobom trzecim.
 6. W przypadku stwierdzenia przekazania karty klubowej  osobie trzeciej, klub może zatrzymać kartę. Jest to jedna z przyczyn uprawniających klub do rozwiązania umowy pomiędzy klientem klubu oraz klubem bez zwrotu poniesionych przez Klienta klubu  dotychczasowych kosztów. Fakt utraty  karty powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji klubu.
 7. Po przyjściu do klubu Klient odbija w recepcji kartę klubową. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w recepcji. Koszt wyrobienia nowej karty klubowej to 10 zł brutto.
 8. Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy członkowskiej z wybranymi osobami bez podawania przyczyn.

§3. Ceny i zakres usług.

 1. Generacja Fitness w swojej ofercie posiada następujące usługi: strefa maszyn siłowych, strefa cardio, strefa wolnych ciężarów, zajęcia grupowe, indoor cycling, trening personalny. Dostępność do konkretnych usług determinuje rodzaj członkostwa zakupionego przez klienta.
 2. Cennik usług świadczonych w klubie ustalany jest przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej klubu, a także poprzez wywieszenie go w pomieszczeniach Klubu.
 3. Opłata za korzystanie z usług klubu uiszczana jest z góry. Opłata nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług klubu. Opłata nie podlega zwrotowi także w przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, z uwagi na ciężkie naruszenie postanowień regulaminu, w szczególności naruszania zasad współżycia społecznego i porządku na terenie klubu, wnoszenia, spożywania lub pozostawania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz nie zastosowania się do zaleceń obsługi klubu i zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń do ćwiczeń.

§4.  Prawa i obowiązki Klienta klubu.

 1. Klienci klubu zobowiązani są do zachowania spokoju oraz do nieutrudniania innym Klientom klubu możliwości korzystania z usług klubu. Klienci klubu zobowiązani są do powstrzymania się od działań mogących spowodować zniszczenie lub uszkodzenie mienia klubu. Klienci klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzenie szkody osobom znajdującym się na terenie klubu.
 2. Klienci klubu zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia i treningi. Niedopuszczalne jest wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć.
 3. Klienci klubu zobowiązani są opuścić teren klubu najpóźniej w godzinie jego zamknięcia – powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15 minut przed zamknięciem klubu.
 4. Z urządzeń znajdujących się w klubie każdy Klient klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez pracowników klubu i trenerów.
 5. W przypadku zauważenia uszkodzeń bądź usterek urządzenia lub wątpliwości związanych z bezpiecznym korzystaniem z urządzenia, klient klubu ma obowiązek przed przystąpieniem do ćwiczeń zgłosić ten fakt pracownikom obsługi klubu.
 6. Niezwłocznie po przyjściu do klubu każdy Klient zobowiązany jest do zmiany obuwia i ubioru. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór sportowy.
 7. W dbałości o należyty poziom higieny Klienci zobowiązani są do przynoszenia ze sobą reczników w celu położenia na tapicerkę urządzenia do ćwiczeń.
 8. W przypadku intensywnych treningów na urządzeniach cardio, po zakończeniu treningu Klient klubu proszony jest o dezynfekcję urządzeń płynem dezynfekującym oraz papierem, które znajdują się na sali do ćwiczeń cardio.
 9. W trosce o bezpieczeństwo własnych rzeczy zaraz po odbiorze klucza do szafki należy sprawdzić czy nie jest on uszkodzony. Fakt uszkodzenia bądź zagubienia klucza należy niezwłocznie zgłosić w recepcji.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klientów w szafkach bądź w innych miejscach na terenie klubu. Personel sprawdza zawartość szafek po opuszczeniu klubu przez ostatniego Klienta. Pozostawione rzeczy będą do odbioru w recepcji przez okres tygodnia, później wyrzucane.
 11. Podczas wykonywania ćwiczeń, ćwiczący zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie Klubu oraz instrukcji trenerów i pracowników Klubu.
 12. Przed skorzystaniem z sauny osoby cierpiące na cukrzycę, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub będący w ciąży powinni skonsultować się z lekarzem.
 13. Klienci klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia.
 14. Klient klubu korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu zdrowia w związku z korzystaniem z usług klubu.
 15. Na terenie klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 16. Osoby naruszające zasady porządku panujące w klubie będą proszone o opuszczenie obiektu.

 §5.  Postanowienia końcowe.

 1. Zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez  Generacja Fitness   Twoich  danych osobowych w celu przedstawienia Tobie informacji marketingowych dotyczących oferowanych usług i produktów w tym informacji o bieżących wydarzeniach oraz nowościach.   Zgoda upoważnia do przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie.  Zapisanie do Newslettera  jest dobrowolne, Istnieje możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyłącznie w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, które będzie w jakikolwiek sposób naruszało jego prywatność zostanie przez Klienta zgłoszone kierownictwu Klubu, Klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia lub reklamy w najbliższym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć klubu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Istotne informacje dotyczące funkcjonowania klubu, a także rozkładu zajęć wywieszane są na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach klubu.
 4. Godziny otwarcia Generacja Fitness wywieszone są w pomieszczeniach klubu. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie uzasadnionych potrzeb. Zajęcia grupowe odbywają się i wg aktualnego grafiku. Klub ma prawo do zmian w grafiku z wcześniejszym poinformowaniem poprzez publikację albo w klubie albo stronie internetowej.
 5. Klub jest zamknięty w dniach świątecznych.
 6. Klub może zostać zamknięty na czas przeprowadzenia niezbędnych remontów. W takiej sytuacji karnety ulegają przedłużeniu na czas niemożności korzystania przez Klientów klubu z usług klubu.
 7. Klub zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba uczestników na dane zajęcia nie przekroczy 3 osób.
 8. Klub ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu czy formy zajęć prowadzonych w grupach po wcześniejszym powiadomieniu klientów klubu.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla klientów klubu.
 10. Niniejszy regulamin, a także jego zmiany podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji klubu oraz umieszczeniu na stronie internetowej.
 11. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin Zajęć Grupowych

Zasady Ogólne

 • Klient jest zobowiązany do punktualnego przychodzenia na zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora.
 • Rezerwacja na wybrane zajęcia potwierdzona jest w recepcji Klubu najpóźniej na 10 min przed rozpoczęciem zajęć. Po tym czasie miejsca rezerwowane zostają uwolnione i zapraszamy następne osoby.
 • Klienci z kartami klubowymi i kartami partnerskimi mogą dokonać rezerwacji na zajęcia w dniu je poprzedzającym bądź w dniu, w którym się odbywają.
 • W zajęciach grupowych może brać udział maksymalnie 25 osób. Jeśli ten limit zostanie przekroczony osoba prowadząca (instruktor, trener) oraz osoba obsługująca recepcję ma prawo odmówić Klientowi udziału w zajęciach.
 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji, jeśli nie mogą Państwo przybyć na zajęcia danego dnia, prosimy o odwołanie rezerwacji najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami.
 • W przypadku, kiedy rezerwacja nie zostanie odwołana nastąpi okresowe wstrzymanie możliwości rezerwacji.
 • Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 3.
 • Na zajęciach grupowych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

Bezpieczeństwo

 • Nie jest dopuszczalne spóźnianie się Klienta na zajęcia*, które już się rozpoczęły.
  * na zajęcia z użyciem sprzętu typu Power Pump, Indoor Cycling należy być obecnym 10 min przed rozpoczęciem zajęć.
 • Instruktor ma prawo odmówić wejścia na salę Klientowi, który opuścił cześć rozgrzewki zajęć grupowych (czyli pierwsze 5-8 min).
 • Klient, który wcześniej nie uczestniczył w wybranych zajęciach grupowych jest zobowiązany do obecności na zajęciach do wcześniejszej konsultacji z prowadzącym zajęcia instruktorem na 10 min przed rozpoczęciem zajęć.
 • Klient jest zobowiązany do poinformowania instruktora zajęć grupowych o ewentualnych urazach, które ograniczą aktywność fizyczną na zajęciach oraz ciąży*
  * zajęcia typu ZUMBA są z przeciwwskazaniem dla kobiet w ciąży.
 • Na zajęciach grupowych obowiązuje odpowiedni do typu zajęć strój sportowy oraz zamienne obuwie.
 • Dozwolone są napoje tylko w butelkach plastikowych oraz w bidonach.
 • Zabronione jest używanie sprzętu z zajęć grupowych bez uprzedniej konsultacji i zgody instruktora.
 • W zajęciach grupowych mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat posiadające pisemną zgodę rodziców.

 Z poważaniem

Kierownictwo Klubu Generacja Fitness